SPES VITAE

SPES VITAE jest jednostką organizacyjną Parafii pw. Opatrzności Bożej w Parczewie powołaną do prowadzenia działań pożytku publicznego i wspierania takich działań.

KRS 0000231466

Numer konta:   84 8042 0006 0014 2582 2000 0020

Celem Spes Vitae jest prowadzenie działalności dla dobra wspólnego, a szczególnie realizowanie zadań w zakresie:
• Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• Działalności charytatywnej;
• Ochrony o promocji zdrowia;
• Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• Promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• Promocji krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• Promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
• Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
• Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Zadania zrealizowane w 2018 roku:
• Wsparcie w rehabilitacji osoby po ciężkim urazie;
• 5 wyjazdów turystyczno – krajoznawczych dla naszych dzieci i młodzieży;
• jeden semestr studiów dla osoby pokrzywdzonej przez zdarzenie losowe;
• węgiel na zimę dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

spesvitae

(Visited 370 times, 1 visits today)