Chrzest Święty

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza [KKK 1277].

 1. Sakrament Chrztu udzielany jest w kościele parafialnym podczas Mszy świętej o g. 10.00 w każdą trzecią niedzielę miesiąca oraz w II dzień Uroczystość Bożego Narodzenia i II dzień Wielkanocy.
 2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii(zakrystii) przed ustalonym terminem. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii Świętej Rodziny wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Akt chrztu spisuje się w kancelarii(zakrystii) w dniu poprzedzającym ustalony wcześniej dzień. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia z USC. Rodzice chrzestni mogą złożyć podpisy w dniu chrztu.
 4. Rodzice i chrzestni mają obowiązek przygotować się duchowo do chrztu dziecka poprzez:
  • uczestnictwo w katechezach przed chrzcielnych
  • sakrament pokuty i pojednania.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli pochodzą spoza naszej parafii, powinni okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.
 6. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby
  • niepraktykujące,
  • pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
 7. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę św. oraz przygotowanie symboli chrzcielnych: białej szaty i świecy.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
 9. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

Uroczysty chrzest dzieci w maju 2022 r. odbędzie w niedzielę 22 maja o godz. 12.00

chrzestny

(Visited 1 739 times, 3 visits today)